Make your own free website on Tripod.com

 

2004 10

 

1.            :  2004   10

 

2.            :  , 提 高 乒 运 水 准 , .

 

3.      :  ( ITTF )  .

 

: (A)         (B)

: 5.1  参赛者必须在199411日之后出世, 方可参加. ( 十岁以下组 )

              5.2  .

 

4.      :

4.1  个 人 .

4.2   将 分 四 组 循 环 5 .

4.3  11 ..

5. 

5.1            - 29-8-2004 (  )  

6.            :  

7.            :  冠 军/ 亚 军/ 季 军/ 殿 军            

                             .

8.             :  

      Tel:012-7338769 SJK(C)Chi Mang, 82300 Kukup, Pontian.

    : ppppontian@yahoo.com  sooyuanhun@yahoo.com

9.          :     3

 

:  27-8-2004 (  .

 

10.           :  29-8-2004          

                     , .

 

11.     :  TIBHAR 40MM  .

 

12.     : 

                     , , .

13.           :  15 

                    

                     其 之 .

14.     :    

                     ,

                     RM50.00 . 退 .

                      .

15.    :  29-8-2004     .

                       , RM50

                      .

16.           :  .

笨 珍 乒 乓 分 会 http://ppppontian.tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1 届 全 柔 10 岁 以 下 男 女 乒乓 锦 标 赛

 

县名  _________________ 分会

通讯处:____________________________________________________

电话  __________________

 

职员名表

总领队

 

男队教练

 

副总领队

 

女队教练

 

男领队

 

 

 

女领队

 

管理

 

秘书

 

裁判            1

 

财政

 

                2

 

 

项目

姓名

(中文)

姓名

(英文)

 

NO surat beranak

出生日期

T.Lahir

参加项目

 

个人

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

………………………………                                      ………………………………      

(秘书签名及分会盖章)                                        ( 日期 )

请填妥三份,一份各县保留,另两份交予笨珍分会。

报名费

 

 

 

 

 

 

 

 

男子单打

_________ X

RM3

=RM _________

女子单打

_________ X

RM3

=RM _________

 

 

总计:

=RM _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

………>

 

 

………>

 

 

 

 

 

 

 BP

 

20KM

:

 

 

 

 

KUKUP

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

1km

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

A1 .