Make your own free website on Tripod.com

(龟咯 29.7.2003日讯 ! 珍 县 会 将 于 8 16 17 举 办 2003  男 女 乒 公开 . 比赛 地 点 定 于 .   , 该 项 比 赛 主 要 目 的 是要 2003 全柔 .

    7 : (A)            (B)         (C)        (D)       (E) . (F)  ( 13 , (G) ( 13 )   .

. 8 . 11 11         7 .

期及 16-8-2003 (  下午一时 赛 将 在 17-8-2003 (  ) 非 华 个 人 赛 将在 16-8-2003 (  .     ..

有兴    , (1) 会所, (2)   ( 012-7338769 ),  ( 6903205 ),  (6991194 ).   :  5   .    :  13-8-2003 (  , .

13-8-2003   ..  15     .